Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Parfumerielaruelle.nl 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Parfumerielaruelle.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Parfumerielaruelle.nl zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden. Parfumerielaruelle.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Parfumerielaruelle.nl. De koopovereenkomst tussen Parfumerielaruelle.nl en koper is tot stand gekomen op het moment dat Parfumerielaruelle.nl een orderbevestiging aan koper per e-mail verstuurd heeft.
Parfumerielaruelle.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Parfumerielaruelle.nl dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.2 Betaling dient te geschieden voordat de levering plaats vindt, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Parfumerielaruelle.nl
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Parfumerielaruelle.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Parfumerielaruelle.nl 

Artikel 4. Levering
4.1 De door Parfumerielaruelle.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Parfumerielaruelle.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Parfumerielaruelle.nl draagt niet het risico voor het eventueel zoekraken of beschadigen van uw pakket tijdens transport, daar zij hierbij afhankelijk is van derden. Het risico kan indien gewenst, worden afgekocht door te kiezen voor een verzekerde verzendwijze.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Parfumerielaruelle.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Parfumerielaruelle.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Parfumerielaruelle.nl daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Parfumerielaruelle.nl, dan wel tussen Parfumerielaruelle.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Parfumerielaruelle.nl, is Parfumerielaruelle.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Parfumerielaruelle.nl.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Parfumerielaruelle.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Parfumerielaruelle.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Parfumerielaruelle.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Wanneer door Parfumerielaruelle.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Parfumerielaruelle.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Parfumerielaruelle.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Parfumerielaruelle.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.3 Parfumerielaruelle.nl  is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.